• Bulgaria, Ruse, Piața Svoboda 5

REGULI PENTRU CULEGEREA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN „DUNAV PLAZA” OOD

Aceste reguli au fost elaborate în aplicarea art. 12 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016.

 

I. EVIDENTE ADMINISTRATIVE

„Dunav Plaza” OOD, EIK 202638838, cu sediul social și adresa de conducere: Ruse, Piața Svoboda Nr.5, reprezentată de Manager Ivelina Gatseva.

 

II. CATEGORII DE DATE PERSONALE ȘI SCOPURI DE PRELUCRARE

1. Pentru nevoile rezervării hoteliere sunt colectate următoarele date personale:
Prenume, prenume, număr de telefon și adresa de e-mail. Scopul este ca persoana care a făcut rezervarea să fie recunoscută la sosirea la hotel.
2. Următoarele date personale sunt colectate în scopul înregistrării oaspeților la hotel:
De către străinii care nu sunt cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau ai unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European sau ai Confederației Elvețiene, în temeiul art. 116, alin. 2 din Legea turismului și Ordinul nr. T-RD-04-10/11.06.2019 al ministrului turismului, sunt colectate următoarele date personale: numele complet al persoanei, codul personal de identificare (dacă există), data nașterii. , sex , nationalitate, numarul si seria actului de identitate, tara emitenta tara emitenta actului de identitate.
De către cetățenii bulgari, cetățenii unui stat membru al Uniunii Europene (UE) sau ai unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European sau ai Confederației Elvețiene în temeiul art. 116, alin. 2 din Legea turismului și Ordinul nr. T-RD-04-10/11.06.2019 al ministrului turismului, sunt colectate următoarele date personale: numele complet al persoanei, EGN/LNCH, numărul de identificare personală (dacă există) , data nașterii, sexul, cetățenia, numărul actului de identitate, țara care a eliberat actul de identitate.
Datele colectate în timpul înregistrării oaspeților la un hotel sunt păstrate timp de doi ani, după care sunt distruse sau șterse.
3. La solicitarea unui loc de muncă sunt colectate următoarele date personale:
Nume și prenume, studii, telefon, e-mail și experiență profesională cu foștii angajatori. Termenul de stocare a datelor personale ale candidaților și participanților la procedurile de recrutare și selecție este de 6 luni de la data finalizării selecției. Furnizarea acestor date este voluntară și implicită prin furnizarea acesteia. Aceasta este informația minimă necesară pentru ca angajatorul să ia decizia de a încheia un contract de muncă cu un anumit candidat. După această dată, documentele solicitanților și participanților sunt șterse sau distruse. Dacă solicitantul și-a dat consimțământul, datele sale personale pot fi stocate pe o perioadă mai mare de 6 luni. În acest caz, sunt indicate scopul și termenul limită pentru stocarea datelor.
4. Tipurile de date cu caracter personal în scopul raportului de muncă sunt definite în Regulile pentru regulile interne de muncă ale companiei.
5. Următoarele date cu caracter personal sunt colectate de la contrapărțile persoane fizice ale companiei: Denumirea contrapărții persoană fizică, numărul de asigurări sociale, adresa, numărul de telefon de contact. Acestea sunt colectate în scopuri de asigurări sociale și fiscale. Temei juridic Art. 7, alin. 6 CSR și art. 73 TVA. Următoarele date personale sunt colectate de la reprezentanții legali și reprezentanții autorizați ai persoanelor juridice: numele, numărul de asigurări sociale și adresa (în cazurile prevăzute de lege) și numărul de telefon de contact.

 

III. COLECTAREA DATELOR PERSONALE PRIN VIDEO SUPRAVEGHERE SI ÎNREGISTRARE VIDEO

Se desfășoară în sălile comune ale hotelurilor și în zona din jurul acestora, în sălile comune ale biroului central, pentru care sunt amplasate indicatoare de informare relevante. Temei: art. 5, alin. 2, pct. 4 din Ordonanța nr. 8121h-1225 din 27 septembrie 2017 privind tipurile de obiecte prevăzute la art. 23, alin. 1 din Legea împotriva terorismului, ai cărui proprietari și utilizatori elaborează și pun în aplicare măsuri de combatere a terorismului, cerințele minime pentru aceste măsuri și ordinul de exercitare a controlului, emis de ministrul afacerilor interne și de președintele Agenției Naționale de Securitate. La cerere, acestea sunt furnizate autorităților Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Național de Fiscalitate conform ordinului aferent. La baza supravegherii video în părțile comune ale hotelurilor și a zonei din jurul acestora se află și Ordonanța privind cerințele pentru unitățile de cazare și de alimentație și de divertisment și privind procedura de stabilire a unei categorii, refuz, retrogradare, suspendare și încetare a categoriei.
Conform cerințelor de deservire în hotelurile de toate categoriile, hotelierul are obligația de a asigura siguranța și securitatea turiștilor prin mijloace de securitate și tehnice închiriate sau proprii. Supravegherea video este unul dintre aceste mijloace tehnice. Acestea sunt furnizate autorităților Ministerului Afacerilor Interne la cerere, în conformitate cu ordinul relevant. Înregistrările supravegherii video efectuate se păstrează timp de 2 luni de la întocmirea acestora (art. 56, alin. 4 din Legea privind activitățile de securitate privată).

 

IV. DREPTURILE PERSOANELOR CARE AU FURNIZAT DATE PERSONALE LA „DUNAV PLAZA” OOD

1. Acces la datele personale. Fiecare are dreptul de a accesa propriile date personale. Se depune o cerere. În termen de 7 zile de la depunerea cererii, Dunav Plaza Ltd. furnizează informațiile solicitate sau informează persoana că datele au fost șterse sau media pe care sunt conținute a fost distrus.
2. Corectarea datelor cu caracter personal. Orice persoană are dreptul de a solicita corectarea datelor sale personale dacă datele sunt inexacte. Se depune o cerere. În termen de 7 zile de la depunerea cererii, „Dunav Plaza” Ltd. efectuează corectarea și informează persoana că datele sale au fost corectate sau aceleași au fost șterse sau media pe care sunt conținute au fost distruse.
3. Limitarea prelucrării datelor cu caracter personal. Orice persoană are dreptul de a solicita ca prelucrarea să fie restricționată de către administratorul sau procesatorul de date cu caracter personal. Se depune o cerere. în termen de 7 zile de la depunerea cererii, „Dunav Plaza” Ltd. efectuează restricția de prelucrare solicitată și informează persoana că prelucrarea datelor sale personale este restricționată sau că acestea au fost șterse sau transportatorii pe care se află conținute au fost distruse. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal nu poate fi restricționată, se va indica temeiul legal pentru aceasta.
4. Exercitarea dreptului de a fi uitat. Oricine a furnizat date cu caracter personal către „Dunav Plaza” OOD își poate exercita dreptul de „a fi uitat” și să li se șteargă datele personale prin depunerea unei cereri.
5. Cererea de acces, restricționarea prelucrării, rectificarea și ștergerea datelor cu caracter personal se depune personal de către persoana respectivă sau de către împuternicitul acesteia cu împuternicire cu semnătură legală sau de către un avocat cu împuternicire expresă și va conține: 1. .numele, adresa, numarul civil uniform sau numarul personal al unui strain sau alt identificator similar, ori alte date de identificare ale persoanei fizice, determinate de administrator, in legatura cu activitatea desfasurata de aceasta, descrierea cererii; forma preferată de obținere a informațiilor la exercitarea drepturilor prevăzute la art. 15 – 22 din Regulamentul (UE) 2016/679, semnătură, data depunerii cererii și adresa de corespondență. Cererea se depune prin posta, curier sau la adresa firmei. La depunerea unei cereri de către o persoană împuternicită, la cerere se anexează împuternicirea.
În termen de 14 zile de la depunerea cererii, Dunav Plaza Ltd. informează persoana că:
– Cererea lui a fost acceptată.
– Cererea sa nu a fost satisfăcută și este indicat temeiul legal pentru aceasta. Este indicat când încetează obligația „Dunav Plaza” OOD de a stoca și prelucra datele.
6. Termenele menționate mai sus privind accesul, corectarea, restricționarea prelucrării și exercitarea dreptului de a fi uitat nu curg în zilele de sărbătoare legală prevăzute la art. 154 din Codul muncii.
7. Portabilitatea datelor. Persoana vizată are dreptul de a primi datele personale care o privesc și pe care le-a furnizat Dunav Plaza OOD într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit automat și are dreptul de a transfera aceste date altui administrator în condițiile art. . 20 din Regulamentul 2016/679.
8. Dreptul de a obiecta. Persoana vizată are dreptul, în orice moment și din motive legate de situația sa specifică, de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în condițiile art. 21 din Regulamentul 2016/679.
9. Luare automată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv pe profilare, care dă naștere la consecințe juridice pentru persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă atunci când aplică art. 22 din Regulamentul 2016/679.

 

V. NOTIFICAREA SUBIECTULUI DE DATE A ÎNCĂLCĂRII DATELOR PERSONALE

Dacă există posibilitatea ca încălcarea securității datelor cu caracter personal să creeze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, „Dunav Plaza” OOD va informa, fără întârzieri nejustificate, persoana vizată cu privire la încălcarea securității datele personale în condițiile art. 34 din Regulamentul 2016/679.

 

VI. DEPUNEREA PLÂNGERII ÎN CAZUL ÎNCĂLCĂRII DREPTURILOR ÎN PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Oricine poate depune o plângere dacă consideră că Dunav Plaza Ltd. a încălcat Legea privind protecția datelor cu caracter personal și Regulamentul 2016/679 în timpul prelucrării datelor sale personale. Plângerea va fi depusă la Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în termen de șase luni de la luarea la cunoștință a încălcării, dar nu mai târziu de doi ani de la comiterea acesteia.

 

VII. FURNIZAREA DATELOR PERSONALE CĂTRE PERSOANE ÎN AFARA COMPANIEI

În temeiul art. 116 din Legea turismului, Ordonanța privind organizarea Sistemului unificat de informare turistică și Ordinul nr. sau la administrația raională a Ministerului Afacerilor Interne de la locația hotelului.

 

Versiunea Octombrie 2019